ေရသတၱဝါမ်ား (Seafood and fresh water fishes)

ေရသတၱဝါမ်ား

-ကမာ =Oyster
-ကႏုကမာ =Scallops
-ကကတစ္ = Giant sea perch @ Bectic
-ကကူရံ (ငါးလက္ခြါ) = King fish @ Tasselfish
-ကဘီးလူး = Blue grey mullet
-ကသပိုး = Bar- eyed goby
-ကင္းမြန္ = Squid
-ကဏန္း=Crab
-ေက်ာက္ပုဇြန္ = Lobster
-ေက်ာ္စံေကြး =Small frog
-ခုံးေကာင္ =Clam
-ခုံးတျခမ္း = Abalone
-ခ႐ု= Winkle
-ငါးက်ည္း= Sccobranch catfish @ Scorpian catfish
-ငါးက်ည္းေျခာက္=Smoked Sccobranch catfish
-ငါးၾကင္း=mrigal
-ငါးကြန္းရွပ္=Thunnus tonggol
-ငါးခူ=Catfish
-ငါခုံးမ=Barb
-ငါးစင္႐ိုင္း=Striped dwarf catfish
-ငါးတန္=Striped cat fish
-ငါးျမင္း=Mekong
-ငါးႏုသန္း=Whisker sheatfish@ pagoda fish
-ငါးနီတူ=Commerson’s anchovy
-ငါးပေနာ=Great snake head fish
-ငါးပါးနီး=Humpback red snapper
-ငါးပု႑ား=Mango fish
-ငါးပုတ္သင္(ငါးဖယ္အတု)= Soldier croaker
-ငါးေျပမ=Climbing perch
-ငါးေဖာင္႐ိုး=Garfish
-ငါးဖန္းမ=Carplet
-ငါးဖယ္=Featerback
-ငါးဖယ္ေအာင္း=Smelt @ Siamese River abramine
-ငါးဘဲျဖဴ=Longfin mogarra
-ငါးဘတ္=Great white sheatfish
-ငါးေမြထိုး=Spotted spingeel
-ငါးမုတ္ျဖဴ=Sliver
-ငါးမန္း=Shark
-ငါးျမစ္ခ်င္း=Rohu
-ငါးရံ့=Striped snakehead
-ငါးရွဥ့္=Eel
-ငါးေရႊ=Yellow pike conger
-ငါးသလဲထိုး=Loach
-ငါးသေလာက္ေယာက္ဖ=Toli shad
-ငါးသေလာက္=Hilsa
-ငါးသံခ်ိတ္=Dwarf catfish
-ငါးသိုင္း=Rohita carp
-ငါးသိုင္းေဂါင္းပြ=Catla
-ငါးျမင္းအုက္ဖား=Flat headed catfish
-ပုဇြန္ၾကား=Tiger prawn
-ပုဇြန္ခ်ဥ္=Pickled shrimps
-ပုဇြန္ဆိတ္=Shrimp
-ပုဇြန္လုံး=Land crab, fresh water crab
-ပင္လယ္ေယာက္သြား=Sea mussel
-ျပည္ၾကီးငါး=Cuttlefish
-ျပည္ၾကီးေမ်ာ့=Sea cucumber
-ပလာတူးငါး=Short body mackeral
-ေရခူ=Jellyfish

10 comments on “ေရသတၱဝါမ်ား (Seafood and fresh water fishes)

  1. မမ blog ကုိၾကည့္ရတာအရမ္းဗဟုသုတရတယ္….အစားအစာနဲ့ပတ္သက္တဲ့English Languageကုိေလ့လာခ်င္ေနတာအေတာ္ပဲ….ပင္လယ္စာespecially ခုံးေကာင္တို့ကဏန္းေကာင္အၾကီးတို့ခ်က္တဲ့နည္းေလးရွိရင္တင္ေပးပါအုံးေနာ္….ပင္လယ္စာအရမ္းၾကိဳက္လို့ပါ…ေက်းဇူးပါ

    • If your are in England go to Wingyip chinese super store, look in to frozen sea food section look for( mekong cat fish ) they come in three different type cut into about 1 1/2 inches rings,half of the whole or 2 to 3 big chunks.
      cheers!

  2. Hi Ma Ei Thet, I would like to know how do we call Milk Fish in myanmar as I saw that fish in market. But I don’t know what type of fish and how it should be cooked. cheers!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s